การยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ 29 ส.ค. 2012 ผู้เขียน

การเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย จำเป็นจะต้องมีการใช้วีซ่าเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศ การมาเรียนก็เช่นกัน สำหรับวีซ่านักเรียนนั้นมีอยู่หลายประเภท โดยขึ้นอยู่กับประเภทหลักสูตรที่ลงเรียน อายุของผู้สมัคร เงื่อนไขด้านการอนุญาตให้ทำงาน และการอยู่อาศัย ซึ่งโดยรวมแล้วจะใช้เอกสารหลักในการสมัครคล้าย ๆ กัน อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นอยู่กับแต่ละคน เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง..

 

หลักฐานการยื่นขอวีซ่านักเรียน  

1. ใบสมัครวีซ่านักเรียน 157A

2. หนังสือเดินทาง ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนข้างหน้า ถ้าใกล้หมดแล้วไปทำเล่มใหม่ดีกว่าคะ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และใบประชาชน

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

5. เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่ได้เรียนจบมา เอามาเฉพาะที่เรียนจบมาสูงสุด เช่น ปริญญาตรี หรือ โท เอาทั้ง transcript และ ใบปริญญาบัตร และถ้ามีใบประกาศนียบัตรจบการอบรมต่าง ๆ ด้วยยิ่งดี

6. จดหมายรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

7. eCOE หรือ electronic confirmation of Enrolment เอกสารฉบับนี้เราจะได้มาจากโรงเรียนหลังจากที่เราทำการจ่ายเงินแล้วคะ เสมือนเป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะระบุคอร์สที่เรียน วันเริ่มเรียน และสถานที่เรียน

8. ในกรณีที่มีคนรับรองสถานะทางการเงิน ให้เตรียมเอกสารต่อไปนี้

8.1) ถ้าให้ญาติเป็นคนรับรอง จะต้องมีเอกสารของญาติคนนั้นที่ยืนยันความสัมพันธ์ กับเรา เช่นถ้าเป็นคุณลุงทางฝ่ายแม่ ก็ควรจะมีสำเนาทะเบียนบ้านของลุง ของแม่ และของเรา ที่ยืนยันว่าเป็นญาติกันคะ
8.2) จดหมายจากญาติคนนั้นที่เขียนแจ้งว่าจะเป็นผู้รับรองทางการเงินสำหรับเรา
8.3) Bank statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนของผู้รับรอง
8.4) เอกสารหรือจดหมายที่ยืนยันการทำงาน หรือที่มาของรายได้ใน Bank statement นั้น ๆ ของผู้รับรอง
8.5) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ตของผู้รับรอง

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 535 เหรียญออสเตรเลีย ซึ่งสามารถจ่ายเป็นเงินไทยได้ แต่ขึ้นอยู่กับค่าแลกเปลี่ยน และบ่อยครั้งค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องเช็คกับทางสถานทูตคะ

สำหรับการตรวจสุขภาพนั้นจะมีใบแจ้งมาให้ไปตรวจหลังจากที่เราสมัครวีซ่าแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ไม่เกิน 2000 บาท (ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล) ซึ่งต้องไปตรวจตามโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้นนะคะ

สำหรับระยะเวลาการดำเนินเรื่องวีซ่า จะใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันทำการ หรือ 2 อาทิตย์คะ

Visa Condition

สำหรับ Condition หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เราจะได้รับหลังจากที่วีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขดังนี้คะ

  • Condition 8105 - สามารถทำงานได้ ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสองอาทิตย์ หมายความว่า ถ้าอาทิตย์หนึ่งทำงานไปแล้ว 25 ชั่วโมง อีกอาทิตย์หนึ่งต้องไม่เกิน 15 ชั่วโมงคะ  และต้องไม่ทำงานก่อนวันที่คอร์สเริ่มด้วยนะคะ
  • Condition 8202 - คอร์สที่เราลงเรียนจะต้องเป็น full time  คอร์สเท่านั้น คือ 20 ชม.ต่ออาทิตย์
  • Condition 8501 - ในช่วงที่อยู่ภายใต้วีซ่านักเรียนนี้ เราจะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมจนถึงวันที่วีซ่าหมดอายุ
  • Condition 8516 - เราจะต้องอยู่ในสถานะที่สมควรได้รับวีซ่านักเรียน ตามที่กฎหมายกำหนด
  • Condition 8517 - ในกรณีที่มีบุตรติดตามมาด้วย และอยู่ในออสเตรเลียมากกว่า 3 เดือน จะต้องมีการสมัครเรียนให้บุตรคนนั้นได้เข้าเรียนหนังสือต่อ
  • Condition 8532 - ถ้าผู้ถือวีซ่านักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นจะต้องมีผู้ปกครอง ถ้าไม่ใช่ญาติ บุคคลนั้น ๆ จะต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน
  • Condition 8533 - หลังจากเดินทางมาถึงออสเตรเลียแล้ว จะต้องมีการแจ้งที่อยู่ให้กับสถานศึกษาภายใน 7 วัน และถ้ามีการเปลี่ยนที่อยู่จะต้องแจ้งสถานศึกษาภายใน 7 วันเช่นกัน
  • Condition 8206 - ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนคอร์สได้ก่อน 6 เดือน ถ้าวีซ่ามากกว่า 6 เดือน หรือ จะต้องเรียนให้จบคอร์ส ถ้าวีซ่าน้อยกว่า 6 เดือน  
  • Condition 8534 - ถ้าวีซ่าหมดอายุแล้ว จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ไม่สามารถต่อวีซ่าในประเทศออสเตรเลียได้

รายละเอียดเอกสารและค่าธรรมเนี่ยมในการยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง หากต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลล่าสุด ควรเข้าไปตรววจสอบที่ http://www.immi.gov.au/students/

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22 มิ.ย. 2015
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State