ประกาศหานักแสดงประกอบฉาก สํ าหร ั บภาพยนตรต ์ า่ งประเทศ

  • Chai
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
02 ธ.ค. 2020 13:47 #3924 โดย Chai
SEEKING THAI EXTRAS FOR INTERNATIONAL FEATURE FILM
We are looking for Thai people based in South East Queensland & Northern NSW to be extras in an international movie shooting in 2021.
We are looking for Men & Women - All Ages from 5yo – 100yo
HOW TO APPLY;
If you are interested please email
admin@extraedgetalent.com with your NAME, Age, Phone Number & a PHOTO OF YOURSELF and we will get in touch with you with more information.

ประกาศหานักแสดงประกอบฉาก
สําหรับภาพยนตรต์า่ งประเทศ
เรากําลงัหาคนไทยทอี0าศยั อยู่ รัฐเซาท์ออสเตรเลียทางตอนตะวันออกเฉียงใต ้ (South East Queensland) และ รัฐนวิเซาทเ์วลสต์ อนเหนอื (Northern NSW)
ที0สนใจอยากร่วมเป็ นนักแสดงประกอบฉากในภาพยนตร์ที0จะถ่ายทําในปี 2021
รับสมัคร ชาย และ หญิง ที0มีอายุตัNงแต่ 5-100 ปี
วิธีการสมัคร:
หากสนใจกรุณาติดต่อเมล์admin@extraedgetalent.com พรอ้ มสง่ ชอื0 และ รูปถ่าย ทางเราจะติดต่อกลับพร ้อมรายละเอียดเพิ0มเติมครับ/ค่ะ
Extra Edge Talent | www.extraedgetalent.com