NoName

NoName

My own life my own pride
หลังจากการจัดงาน ฉลองครบรอบ 75 ปี Story Bridge เมื่อวันที่ 5 ก.ค. หนึ่งในเทศกาลที่วุ่นวายเทศกาลหนึ่งในบริสเบน ซึ่งมีร้านค้ามากมายมาเปิดขายอาหารใน...
การมาเรียนหรือทำงานในเมืองนอก ผมเชื่อว่าทุกคนก็หวังที่จะทำงานเก็บเงินไว้เที่ยวหรือส่งกลับบ้านไม่มากก็น้อย แม้ว่าค่าเงินในการทำงานในต่างประเทศจะมากกว่าที่ไทยก็ตาม แต่นั่นก็หมายความว่าค่าครองชีพก็ต้องสูงกว่าบ้านเราอย่าง...