TAFE Queensland

TAFE Queensland

CRICOS Provider Code: 03020E
Registered Training Organisation Code: 0275
Higher Education Provider Code: PRV13003

ยินดีต้อนรับสู่ออสเตรเลีย! หลังจากผ่านพ้นการกรอกแบบฟอร์ม กระบวนการในการขอย้ายถิ่นฐาน และได้รับวีซ่าเข้าสู่ออสเตรเลียในที่สุด หลังจากนี้จะต้องทำอะไรต่อ? ..หาที่พัก, ..หา child care ให้...